Javni razpis za okrevanje in odpornost
Pilotno-demonstracijski projekti

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.


Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 21 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih (PD) projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter cilje v NEPN - Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Več informacij na: Javna agencija | SPIRIT Slovenija

Naziv/naslov projekta: Inteligentni sistem prediktivnega spremljanja kakovosti komunalne pitne vode v realnem času

V okviru projekta bomo razvili nov inteligentni sistem, ki omogoča nadzor kakovosti pitne vode po

celotnem distribucijskem vodovodnem sistemu v realnem času z minimalnimi izgubami pitne vode zaradi izvedenih meritev pod ustrezno visokim tlakom ter z opcijo lastnega mobilnega mikrobiološkega laboratorija.

Cilji projekta:

Glavni tehnološki cilj/dosežek PD projekta bo razvoj in uspešna demonstracija prvega celovitega inteligentnega on-line sistema za spremljanje, predvidevanje in upravljanje kakovosti pitne vode v realnem času:

✓ po celotnem distribucijskem vodovodnem sistemu/omrežju (od vodarne preko cevovodnega sistema do končnega uporabnika) 24/7,

✓ z AI-podprto prediktivno analitiko zbranih podatkov v IoT oblačni platformi in s posebno aplikacijo za obveščanje končnih uporabnikov.

Vodilni partner: VALTER SKUPINA Proizvodnja, trgovina, zastopanje d.o.o.

Partnerji:

INFOTIM RŽIŠNIK PERC informacijski sistemi d.o.o.
Microbium, napredne tehnologije, d.o.o.
EKSTERA, trgovina, prevozništvo in druge poslovne storitve, d.o.o.

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Vrednost projekta: 1.740.764,44 EUR Vrednost sofinanciranja: 999.788,66 EUR

Operacijo financira:

Evropska Unija – NextGenerationEU. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, in na katerem se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz NOO.

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska Unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

https://evropskasredstva.si/

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost